skip to Main Content

Hoe blijft Utrecht gezond?
Centraal staat de Utrechter in zijn of haar persoonlijke zorg- en welzijnsnetwerkomgeving. We denken niet in ziekte en gebrek, maar in wat de Utrechter wél kan. Dat doen we vanuit integraal perspectief en vanuit positieve gezondheid. Het in Overvecht ontwikkelde 4D-model, waarin de domeinen lichaam, geest, maatschappelijk en sociaal per persoon in beeld komen, helpt daarbij. Dus ook: de mentale en fysieke veerkracht van mensen aanboren en gebruiken.


 1. Utrecht zet in op de voorkant: preventie
  Door te investeren in preventie, door er ‘zo vroeg mogelijk bij te zijn’, willen we onnodig intensieve of dure zorg en een beroep op voorzieningen voorkomen. We helpen en leren mensen in een vroeg stadium hun eigen leven en hun gezondheid te managen. Daarom willen we juist investeren in die ‘voorkant’ en zorg – in lijn met JZOJP– naar de voorkant verplaatsen. Zo kunnen we meer waarde creëren en meer gezondheid voor de beschikbare euro’s bieden.
 2. Utrecht heeft ‘Vanzelfsprekend samenwerkende netwerken’
  Geen enkele organisatie kan de meeste complexe vraagstukken alleen oplossen. Dat vereist samenwerking, zeker rond doelgroepen als kwetsbare jeugd, mensen met GGZ-problematiek, dak- en thuislozen en kwetsbare ouderen. Ook samenwerken rond faciliteiten als het ZCC, ELV-bedden, bij diagnostiek, de zorgcentrale en crisisdiensten biedt veel mogelijkheden. Dat samenwerken is nodig, maar niet altijd vanzelfsprekend. Het belang van de eigen organisatie speelt altijd een rol, op de voor- of achtergrond. Daar moeten we niet naïef in zijn. We moeten prikkels ontwikkelen om die samenwerking niet vrijblijvend te houden maar juist vanzelfsprekend te maken.
 3. De Utrechter houdt zichzelf gezond, vitaal en veerkrachtig: zelfregie stimuleren en echt luisteren 
  De afgelopen periode is gebleken (n.a.v. coronacrisis): alleen als Utrechters ook zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gezondheid, kunnen we complexe vraagstukken aan. Hoewel zorg- en welzijnsorganisaties veel te bieden hebben; uiteindelijk gaat het om de burgers zelf. Dat vraagt om écht luisteren naar iedere Utrechter en afhankelijk van de mogelijkheden en behoefte om te ondersteunen, verder helpen, motiveren of stimuleren.
 4. Utrechtse wijken zijn vitaal en verbonden: samenhangende wijkinfrastructuur
  Voor de meeste burgers is de wijk de kern van zijn of haar leefwereld. Zo ook in Utrecht. In de wijk doe je de boodschappen, ga je naar school, spreek je de buren en heb je een belangrijk deel van je netwerk. Steeds meer mensen in kwetsbare situaties, zoals ouderen en mensen met GGZ-problematiek, blijven langer thuis wonen. Dat vraagt in alle wijken om een netwerk van buurtteams, van eerstelijns zorg en plekken waar gespecialiseerde zorg naartoe kan komen. Denk bijvoorbeeld aan psychiatrie, maar ook aan medisch specialisten. Met preventie kun je niet jong genoeg beginnen! Daarom is een verbinding met scholen belangrijk. En verbinding met supermarkten, werkgevers, woningcorporaties en de wijkagent. De coalitie wijkgerichte preventie van de HealthHub heeft dit tot een van haar speerpunten benoemd. Juist omdat gezondheid niet alleen bepaald wordt door zorgpartijen maar een integraal karakter heeft. Een goed functionerend netwerk in iedere wijk is dus cruciaal.
 5. Utrechters zijn samen actief en aan zet: voortbouwen op initiatieven en coöperaties van Utrechters   
  We zien burgers eigen en in gezamenlijkheid initiatieven ondernemen. Denk aan buurtcoöperaties, GROZ, maar ook aan verenigingen van patiënten. Sommige partners stimuleren en faciliteren vrijwilligerswerk, zoals HandjeHelpen en Al Amal. Juist die krachtenbundeling en dat initiatief maken dat mensen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Als Bestuurstafel gaan we daar serieus mee om. Want wat burgers zelf regelen en organiseren, is juist hoofdzaak.

  Lees hier de volledige Koers van de Bestuurstafel Gezond Utrecht.

 

Back To Top