skip to Main Content

Onderwerpen en thema’s voor het platform

 • Bestuurders gaan met elkaar in gesprek over de strategische vraagstukken in het nieuwe speelveld van welzijn en zorg in Utrecht. Dit speelveld zetten wij opnieuw neer, wij gaan met elkaar in gesprek over de nieuwe verhoudingen tot elkaar. Én het platform bemoeit zich aan tegen de spelregels in dit nieuwe speelveld.
 • Het platform fungeert als de bestuurlijke startmotor voor samenwerkingsverbanden tussen cure – care – community.
 • Bestuurders proberen van elkaars sectoren te leren en te begrijpen tegen welke vraagstukken de sectoren aan de andere kant van het spectrum aan lopen.
 • Het platform maakt zich hard voor de uitwisseling van kennis en data. Bijvoorbeeld: Utrecht is een van de weinige gebieden waar nog geen digitaal schakelpunt is of uitwisseling van big data.
 • Bestuurders gaan in gesprek over vraagstukken op het gebied van scholing en transformatie van medewerkers, dit in afstemming met Utrechtzorg.

Zo licht mogelijk georganiseerd

 • Het uitgangspunt is de organisatie van het platform zo licht mogelijk in te richten, passend bij de ambitie van het platform.
 • Er is gekozen voor de vereniging als juridische vorm voor het platform, de deelnemende organisaties zijn lid van deze vereniging. De ALV is het hoogste orgaan.
 • De vereniging heeft een bestuur van drie personen dat zorgt voor de agendasetting en het organiseren van bijeenkomsten. Het bestuur is als volgt samengesteld:
  • Voorzitter: Margriet Schneider
  • Bestuursleden:  Willy van Egdom en Peter de Visser
  • Vaste externe moderator: Wilfrid Opheij
 • Leden van de vereniging betalen een jaarlijkse contributie. Deze contributie is dekkend voor de vaste kosten van het platform, zoals de procesbegeleiding, vergaderfaciliteiten en catering. De contributie wordt vastgesteld op basis van de jaarbegroting van het platform en verdeeld onder de leden. In 2018 is dit, uitgaande van ca. 34  leden, €2.200,- per organisatie. Leden die geen of zeer lage inkomsten hebben, hoeven geen contributie te betalen.
 • Er zijn minimaal vier netwerkbijeenkomsten per jaar. Leden kunnen met elkaar ook in kleiner verband bijeenkomsten over specifieke thema’s  organiseren.

De spelregels

 • Het platform heeft een verkennend, inspirerend en innoverend karakter. Het gaat om het goede gesprek.
 • Vertrouwelijkheid en beslotenheid is van cruciaal belang. De agenda en onderwerpen waarover gesproken wordt kunnen eventueel met buitenstaanders worden gedeeld. De inhoud van het gesprek is echter vertrouwelijk (chatton house rules).
 • Ieder jaar worden gezamenlijk de opbrengst en meerwaarde van het platform geëvalueerd. Uitgangspunt is dat het ‘halen en brengen’ maatschappelijk en voor alle leden in balans moet zijn.
 • Het platform is géén besluitvormend orgaan. In de gelegenheidscoalities of projecten voortkomend uit het platform kunnen eventueel wel afspraken worden gemaakt of besluiten worden genomen.
 • Het platform is géén orgaan voor belangenbehartiging. Dit regelt eenieder via de bestaande koepelorganisaties.
 • Het platform kent geen agendaleden: “Je bent er bij, of je bent er niet bij”.
 • Het platform wordt voorgezeten door een voorzitter die de leden kiezen. Een vaste moderator ondersteunt het bestuur. Gezamenlijk bereiden zij de bijeenkomsten van het platform voor.
 • De moderator heeft de taak het platform organisatorisch en inhoudelijk te begeleiden.
 • We gaan uit van “Verbindend Leiderschap”: iedereen die meedoet draagt ook verantwoordelijkheid voor het functioneren van de samenwerking als totaal. Leiderschap wordt niet ‘uitbesteed; maar zijn en doen we samen.
Back To Top