skip to Main Content

De betekenis van extramuralisering voor Gezond Utrecht

De Nederlandse samenleving bevindt zich in een overgangsfase. Van centraal geleid en top down gestuurd naar meer decentraal geleid en bottom-up gestuurd (zie: Een verandering van tijdperken, Rotmans). Deze ontwikkeling zien we op heel veel deelterreinen van de zorg en welzijn in Nederland. Ook in Utrecht dus. Er is sprake van het verplaatsen van zorg, welzijn, verpleging en verzorging van ‘binnen de muren van een instelling’ naar buiten. Vaak thuis. We zien het in verschillende domeinen: de ouderenzorg, de GGZ, het beschermd wonen, jeugdzorg, gehandicaptenzorg, de ziekenhuiszorg. Het krijgt op verschillende manieren vorm en vraagt om andere oplossingen.
In hoeverre zien en ervaren we deze ontwikkeling en waaraan dan? Daarna volgen vragen als: wat vraagt dat dan aan oplossingen, voorzieningen, faciliteiten, aandacht thuis of in de buurt? En wat als er nauwelijks tot geen ‘thuis’ is, qua plek of netwerk? Zijn er mensen voor wie het vanzelfsprekend goed gaat, en mensen voor wie het voorzienbaar mis zal gaan? Zijn die te identificeren en wat betekent dat?

Deze ontwikkeling leidt tot een aantal vraagstukken voor de Bestuurstafel:

 • Herkennen we deze ontwikkeling en overgangsfase? Hoe kijken we daarnaar? Wat betekent het maatschappelijk voor Gezond Utrecht?
 • Wat betekenen deze ontwikkelingen voor onze ‘klanten’?
  o Hoe dragen zij daaraan bij?
  o In hoeverre kan iedereen dit aan?
  o Zijn er groepen die het dan (extra) moeilijk krijgen? Zijn er mensen voor wie het
  vanzelfsprekend goed gaat, en mensen voor wie het voorzienbaar mis zal gaan?
 • Wat vraagt het van professionals en aanbieders?
 • Wat betekent het voor onze vooronderstellingen en overtuigingen, voor ons handelingsrepertoire?
 • Wat is er nodig als er steeds meer mensen met stevige problemen, zorgbehoefte of beperkingen thuis wonen?
 • Daarbij zijn ook ethische vragen aan de orde, bijvoorbeeld wat als zorg, aandacht, professionele hulp niet voor iedereen beschikbaar is; wie wel, wie niet?

Kortom: wat betekent de trend die leidt tot extramuralisering van Gezond Utrecht, en wat betekent dat voor de deelnemers aan de Bestuurstafel?

 

Back To Top