skip to Main Content

Waarom?

De huidige ontwikkelingen in welzijn en zorg maken intensievere samenwerking tussen welzijn- en zorgaanbieders noodzakelijk. Hoe kunnen we samen bijdragen aan meer gezondheid en welzijn voor Utrechtse burgers? Utrechtse bestuurders voelen zich met elkaar verbonden door de gezamenlijke uitdagingen: “Dit kan niemand van ons alleen”:

 • Extramuralisering van de zorg vraagt om zorgverlening over de traditionele sectoren, domeinen en financieringsstromen heen.
 • De transities in de zorg en het sociaal domein zorgen voor een herindeling van het welzijn- en zorgveld. De onderlinge verhoudingen tussen organisaties zijn veranderd. Organisaties moeten zich heroriënteren op de nieuwe situatie en brengen focus aan in hun aanbod.
 • Transities leiden ertoe dat welzijn en zorg georganiseerd worden in de wijk, rondom mensen die langer thuis blijven wonen. Om dit voor elkaar te krijgen is samenwerking, in de wijk, noodzakelijk.
 • Zelfredzaamheid van de burger is het leidende principe; dit vraagt om een transformatie van alle betrokken professionals naar andere competenties en een andere attitude jegens de burger.
 • De (financiële) kwetsbaarheid van zorgorganisaties en de onzekerheid over de toekomst is door de veranderingen in het stelsel toegenomen: door de kortere contractduur met de gemeente, door de overall krimp van de productie, door afbouw verpleging- en verzorgingshuiscapaciteit en door stijging van de volumenormen voor ziekenhuizen.
 • Alle organisaties hebben te maken (gehad) met grote interne reorganisaties, veelal richting zelfsturing. Dit heeft veel interne aandacht gevraagd. “Het is tijd de blik weer naar buiten te richten.”
 • Toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg blijven leidende thema’s. Alleen door samen te werken kan de kwaliteit van welzijn en zorg omhoog en kunnen we met de beschikbare middelen streven naar meer gezondheid voor de burgers van Utrecht e.o.

Bestuurstafel Utrecht

 • Er is behoefte aan een bestuurlijke tafel van de bestuurders van welzijn en zorgaanbieders in de stad Utrecht en omgeving. De meerwaarde van een dergelijk platform is het gesprek over de brede domeinoverstijgende ontwikkelingen in welzijn en zorg.
 • Bestuurders willen domein- en organisatieoverstijgend op een goede manier strategisch met elkaar in gesprek over welzijn en zorg in Utrecht.“ In gesprek over het maatschappelijk belang van de stad Utrecht en haar burgers, met respect voor het belang van iedere organisatie”

positionering en route Bestuurstafel anno 2019

Wie doen mee aan het platform?

Het is een platform van de bestuurders van welzijn- en zorgaanbieders. Het platform wil zoveel mogelijk partijen (uit de regio) aan laten sluiten om zijn ambitie te kunnen waarmaken. We gaan uit van het gebied Utrecht, Maarssen, Zeist, Houten en Nieuwegein. Het pallet moet compleet zijn.

Open met elkaar in gesprek

 • Bestuurders willen in openheid en vertrouwen met elkaar samenwerken vanuit het maatschappelijk belang. Dat betekent dat concurrentie, machtsposities en marktaandelen geen rol mogen spelen in dit platform.
 • Wij creëren met elkaar een veilige setting om open in gesprek te zijn. Wij willen elkaar echt leren kennen en kennis en informatie uitwisselen.
 • Wij zijn daarom eerlijk over onze eigen belangen. Wij stellen elkaar kritische vragen en voeren zo het echte oprechte gesprek. Wij houden geen utopie in de lucht en spelen geen mooi weer naar elkaar. We willen van elkaar leren.
 • “We leggen allemaal onze kaarten op tafel, met het plaatje naar boven.”

Bescheiden

 • Het platform opereert bescheiden. Men moet in de praktijk gaan merken dat het platform er is. Het platform profileert zich niet groot, als zijnde de tafel waar alles opgelost wordt.
 • Het platform is niet de spreekbuis ‘namens alle deelnemende partijen’ en is er niet voor de belangenbehartiging.

Brede scope over grenzen van sectoren heen

 • Het platform richt zich op de bestuurlijke ontmoeting en het onderlinge gesprek over strategische onderwerpen in de breedte van de sectoren welzijn en zorg.
 • Het platform bestrijkt het gehele spectrum van nulde tot derdelijnszorg, van jeugdzorg tot ouderenzorg.
 • De bestuurlijke ontmoeting heeft als doel met elkaar te spreken over verschillende typen onderwerpen die alle bestuurders in hun dagelijkse praktijk tegen komen: ondernemersvraagstukken, strategische vraagstukken, innovatievraagstukken, vraagstukken gerelateerd aan het primair proces.
 • Onderwerpen die al een duidelijke plek hebben, zoals arbeidsmarktbeleid bij Utrechtzorg en de ouderenzorg bij NUZO blijven daar liggen.
 • De grootste winst van het platform is de verbetering van de samenwerking tussen de betrokken organisaties. Daar ligt op de (lange) termijn de winst voor de burger in Utrecht. Het commitment ligt bij de gezamenlijke agenda en niet op de winst voor de eigen instelling.
Back To Top