skip to Main Content

De Forensische Zorgspecialisten (DFZS) levert een breed palet aan kennis en diensten in de forensische zorg. DFZS bestaat uit twee onderdelen:
De Waag en de Van der Hoeven Kliniek.

De Van der Hoeven Kliniek is een centrum voor klinische forensische psychiatrie. In de Van der Hoeven Kliniek leren patiënten met een tbs-maatregel of een civielrechtelijke maatregel hoe ze op een verantwoor-delijke manier kunnen leven. Deze kliniek heeft drie locaties: twee in Utrecht en één op het terrein van GGz Centraal in Amersfoort.

De Waag is het grootste centrum voor ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland. De Waag biedt gespecialiseerde zorg voor mensen die grensoverschrijdend of strafbaar gedrag combineren met een psychische stoornis. De Waag kent vier zorglijnen: huiselijk geweld, agressie en vermogen, seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) en een zorglijn die zich richt op jeugdige cliënten vanaf 12 jaar. De Waag heeft acht vestigingen; voornamelijk in de Randstad en vier satellietvestigingen.

DFZS wil met haar onderdelen een bijdrage leveren aan een samenleving waarin iedereen zich goed en veilig voelt.
Onze missie luidt dan ook: Leef. Veilig. Samen.

Back To Top